Een Airrush Urban Windmill genereert schoon en milieubewust energie voor uw bedrijf.

De wereld is verslaafd aan fossiele brandstoffen. Net als elke verslaving kan dit ernstige gevolgen kan hebben. De overheid en bedrijfswereld investeren daarom in alternatieve vormen van energieopwekking technologieën, zoals wind- en zonne-energie.

Het gebruik van kleine windturbines in dit verband minder bekende en vaak onderschat. Vaak worden grote en kleine windmolens gelijk beschouwd. De verschillen zijn echter groot. Bijvoorbeeld, de Airrush windmolen 2 meter diameter en slechts 7,5 m hoog (vergeleken met grote windturbines met een hoogte van 100 m en een diameter van 50 meter-gemiddelde).

De Airrush Urban Windmills hebben een hoog potentieel voor lokale energieopwekking. Eén of twee Airrush Urban Windmills, eventueel in combinatie met zonnepanelen, zijn voldoende voor de energiebehoeften van een klein kantoor. Overproductie is geen probleem. Tot 5000 kWh elektrische energie kunnen terugleveren aan het net worden verkocht. Als zon en wind zijn complementair aan elkaar heb je bijna altijd energie in uw woning (het vergelijken van dag / nacht en zomer / winter).

De energiekosten omvat de distributiekosten en productie. Als de kosten van de negatieve effecten op de maatschappij en het milieu zijn opgenomen, de energiekosten een veelvoud van de huidige prijs. Historisch gezien is de gemiddelde stijging van de prijs van energie is 7% per jaar.

Tekort is een kenmerk dat de prijs van een product bepaalt. Energie uit fossiele bronnen is schaars in de nabije toekomst. De verwachting is dat de prijs van energie zal toenemen met een nog hoger percentage. Decentrale opwekking is een goede financiële investering met hoog rendement.

Naast het feit dat u uw eigen energie op te wekken, u ook een bijdrage leveren aan het milieu in de ruimste zin. Denk aan CO2-reductie en de vermindering van het broeikaseffect.

An Airrush Urban Windmill generates clean and environmentally aware energy for your business.

The world is addicted to fossil fuels. Like any addiction this can have disastrous consequences. Government and industry therefore invest in alternative forms of energy generation technologies such as wind and solar power.

The use of small wind turbines in this context is less known and often underestimated. Frequently, large and small windmills are considered equal. The differences however are large. As an example, the Airrush windmill is 2 meters in diameter and only 7.5 m in height (as compared to large wind turbines which have a height of 100 meters and a diameter of 50 meters average).

The Airrush Urban Windmills have a high potential regarding local energy generation. One or two Airrush Urban Windmills, eventually in combination with solar panels, are enough for a small office’s energy needs. Overproduction is not a problem. Up to 5000 kWh of electrical energy can be sold back to the grid. As sun and wind are complementary to each other you almost always have energy in your home (comparing day/night and summer/winter).

The cost of energy includes the costs of distribution and production. If the cost of the negative effects on society and the environment are included, the cost of energy is a multiple of the current price level. Historically, the average increase in the price of energy is 7% per year.

Shortage is a characteristic that determines the price of a product. Energy produced from fossil resources is scarce in the near future. The expectation is that the price of energy will increase with an even higher percentage. Decentralized power generation is a good financial investment with high returns. 

Besides the fact that you generate your own energy, you also contribute to the environment in the broadest sense. Think of CO2 reduction and the reduction of global warming.