Nederland kan gezien worden als een koploper als het gaat om maatschappelijk duurzaam ondernemen (MVO). De maatschappij eist tegenwoordig dat niet alleen particulieren en overheid, maar ook bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen t.a.v. milieu, mensenrechten en andere relevante maatschappelijke problemen.

Merkreputatie, marktaandeel en winst zijn direct afhankelijk geworden van de duurzame activiteiten die door een bedrijf worden geïmplementeerd. NEN 26000 omschrijft in detail hoe MVO strategisch in de bedrijfsvoering kan worden toegepast.

Na en tijdens het implementatieproces wilt U natuurlijk ook uw activiteiten communiceren. U dient uw stakeholders te informeren dat U MVO belangrijk vindt en daarin ook actief investeert. Goede communicatie begint bij de juiste positionering van uw MVO activiteiten en deze af te stemmen op de diverse doelgroepen. Denk hierbij aan een MVO- sectie in het jaarverslag voor de aandeelhouders, leveranciers en personeel en bijvoorbeeld aan advertenties om uw partneren te informeren. Daarnaast is het belangrijk om uw MVO prestatie duidelijk en krachtig te visualiseren, maar hoe pakt U dat aan?

Airrush Urban Windmill biedt U de oplossing.

Met de Airrush Urban Windmill op uw terrein geeft U
een duidelijk signaal aan alle stakeholders dat Uw bedrijf duurzaamheid serieus neemt. Met een Airrush Urban Windmill op uw dak, natuurlijk in uw corporate kleuren
en logo, communiceert U duurzaamheid. Dit statement
kan zowel letterlijk als figuurlijk niet over het hoofd
gezien worden en maakt de boodschap dus zeer duidelijk aan uw publiek.

Sterker nog, als tegenprestatie levert plaatsing van de Airrush Urban Windmill U gratis publiciteit op en gratis energie.

Samenvattend, de Airrush Urban Windmill brengt u de volgende voordelen:

 • verbeterde merkreputatie
 • verbeterde concurrentie positie
 • verantwoord ondernemen middels decentrale energie-opwekking

Dit partnership project houdt in dat er een aantal turbines geplaatst worden op het terrein van de partner.

Voordelen partner (bij dit voorbeeld gaan we uit van 10 windturbines):

 • 1 turbine met reclame uiting van Partner langs de snelweg
 • 9 turbines met reclame van Airrush en potentiële nieuwe klanten
 • 10 * opgebrachte energie 10 jaar lang Circa 3000kwh*10=30000kw p/j (na 10 jaar overleg)
 • Geen aanschaf / onderhoud / storingskosten
 • Groen en duurzaam imago met 10 windturbines voor de Partner!
 • Alle media aandacht die we gezamenlijk dienen op te zetten ter verduurzaming van Partner i.s.m. Airrush Urban Windmill
 • Vergunningstraject word verzorgt door Airrush
 • U krijgt alle informatie m.b.t. de fiscale voordelen voor windenergie
 • Minimale investering / maximale aftrek. (kosten Partner nader overeen te komen)

Voordelen Airrush Urban Windmill:

 • Media aandacht project Partner
 • 10* zichtbare Airrush Urban Windmills
 • Partner voor locatie en kosten
 • Nieuwe partners kunnen tijdelijk logo plaatsen op de overige 9 turbines voor aanschaf (pilot)

Locatie word gezamenlijk bepaald.
Airrush blijft ten alle tijden eigenaar van deze turbines en is ook verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren en onderhouden van deze.

Als optie kunnen we kijken naar een derde partner zoals Energieleveranciers om mee te investeren in een dergelijk project echter willen zij wel alle opgebrachte energie gebruiken.

Houdt u er rekening mee dat het niet de bedoeling is om u de windmolens te verkopen maar een win win situatie te creëren waarbij Airrush de investering grotendeels op zich neemt.
Het doel is om zoveel mogelijk Airrush Urban Windmills te plaatsen in het eerste kwartaal 2016 om een goede marktpositie op te bouwen. Wij zijn heel selectief om bedrijven te benaderen die met deze groei van Airrush mogen mee liften.

Voor het aanvragen van een partnervoorstel gaat u naar de reguliere offerteaanvraag en geeft u bij de projectomschrijving aan dat u geïnteresseerd bent in een partnervoorstel


Society today demands that not only individuals and the government, but also companies take their social responsibility in environment, human rights and other relevant subjects.
Brand reputation, market share and profitability are directly dependent on the sustainable activities implemented by a company. ISO 26000 describes in detail how CSR can be applied in business strategy. During and after the implementation process, you want to communicate your activities. You should inform your stakeholders that you care about CSR and that you are also actively investing. Good communication starts with the correct positioning of your CSR activities and to align them with your target audiences.

Think of a CSR section in the annual report to shareholders, suppliers and staff, and for example, ads to inform your customers. It is also important to visualize your CSR performance clearly and effectively, but how do you that?

Airrush has the solution. 

An Airrush Urban Windmill on your roof provides you with a clear signal to all stakeholders that your company takes sustainability seriously. With a Airrush Urban Windmill on your roof, in corporate colors and logo, you communicate sustainability. This statement is both literally and figuratively not to be overlooked and thus makes the message very clearly to your audience.

Moreover, in return of the placement of a Airrush Urban Windmill, you will be provided with Free Publicity and free energy.

To summarize, the Airrush Urban Windmill brings you the following advantages:

 • Improved brand image 
 • Improved competitive position 
 • Corporate responsibility by means of decentralized power generation

This partnership means that we place a certain amount of Airrush Urban Windmills on your grounds.

Benefits partner (In this example we assume that we place 10 Windmills):

 • 1 Turbine with advertisement aside the highway
 • 9 Turbines with advertisements of Airrush and potential new customers
 • 10 * Produced energy for 10 years Circa 3000kwh*10=30000kw/Y (after 10 years consultation)
 • No purchase / maintenance / outage costs
 • Green and sustainable image with 10 wind turbines for the partner!
 • All the media attention we jointly should set up for sustainability of the partner in cooperation with Airrush Urban Windmill
 • Minimum investment / maximum deduction. (Cost partner to be agreed)

Benefits Airrush Urban Windmill:

 • Media Attention
 • 10* visible Airrush Urban Windmills
 • Partner for location and costs
 • New partners can place temporary logo on the remaining nine turbines before purchase (pilot)

Location will be determined togetether.
Airrush remains the owner of these turbines at all times and is also responsible for the proper functioning and maintenance.

As an option we can look at a third partner like Energy Suppliers but they do want to use all the energy applied to invest in such a project.

Please note that it is not the intention to sell the wind turbines but to create a win-win situation where Airrush largely takes on the investment.

To apply for a partner proposal go to the regular online quotation application and indicate in the project description that you are interested in a partner proposal