Hoe wordt de elektrische energie terug aan het net?

De windmolen genereert circa 1400 kWh per jaar tot 1800 kWh per jaar bij een gemiddelde windsnelheid van 4,5 m/s.. De actieve elektrische apparatuur verbruikt deze opgewekte energie direct. Indien alle apparaten worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld ‘s nachts), wordt de overvloedige energie geleverd aan het net. Door de wet is bepaald, dat er tot 3000 kWh kan worden teruggeleverd aan het net met dezelfde prijs.(bv 22 cent per kWh). Indien u meer dan 3000 kWh aan het net levert kan het leiden tot een lagere prijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Wat is de potentiële opbrengst van de molen?

Door de verbeterde vormgeving van de venturi-delen is de opbrengst circa 1400 kWh met een potentieel van 1800 kWh per jaar bij een gemiddeldewindsnelheid van 4,5 m/s. U bespaart jaarlijks minimaal 680 kg CO2-uitstoot. Een belangrijke bijdrage voor een beter milieu!

Wees u ervan bewust dat het belangrijk is om op de betreffende locatie voldoende wind en zo min mogelijk grote gebouwen of hoge bebossingen te hebben. Vooral het zuidwesten is belangrijk. In feite is 55% van de wind afkomstig uit deze richting. De gemiddeld windsnelheid is vele malen hoger uit deze richting.

Wat zijn de investeringskosten van de molen?

Voor een overzicht van de prijzen van de windmolen en installatie opties kunt u contact met ons opnemen. De volledige prijs is in feite ook afhankelijk van de installatie opties op locatie. Er zijn verschillende opties voor de financiering van de aankoop van de molen voor zowel particulieren als zakelijke klanten.

U kunt uw windmolen financieren onder uw hypotheek, waardoor de rente fiscaal aftrekbaar is. De belastingdienst ziet deze maatregel als een verbetering aan uw eigen woning. Ook kunt u kijken naar de mogelijkheden voor gemeentelijke subsidies in uw regio. Er zijn enkele banken die waarde hechten aan groene energie, ook hier kunt u meer informatie opvragen over de financierings-mogelijkheden. Enkele voorbeelden van deze banken zijn: Triodos Bank, SNS Bank, ASN Bank.

Is het mogelijk om de turbines zelf monteren?

Nee, de installatie wordt door een professioneel installatiebedrijf uitgevoerd die zorgvuldig wordt uitgezocht door Airrush. Indien gewenst kan de montageprijs in de offerte worden meegenomen.

How is the electrical energy returned to the grid?

The windmill generates 1400 kWh per year to 1800 kWh per year at a wind speed of 4.5 m/s. The active electrical equipment consumes this generated energy directly. If all 

appliances are switched off (e. g. at night), the abundant energy is delivered to the grid. It is determined by law that up to 3000 kWh may be returned to the grid at kWh price (e. g. 

22 cent per kWh). Returning more than 3000 kWh back to the grid might result in a lower fee over the total amount of energy returned. Contact your electricity supplier for more information.

What is the potential yield of the windmill?

The yield is high with 1400 kWh and a potential of 1800 kWh per year 4.5 m/s due to a venturi. During a year this saves at least 680 kg of CO2 emissions. A significant contribution to a better environment! 

Please be aware that it is important for the site to have sufficient wind and no large buildings or afforestation. In particular, the southwest corner is important. In fact 55% of the wind originates from this direction and on average blows harder from this angle.

What are the investment costs of the windmill?

For an overview of the prices of the windmill and installation options please contact us. The full price is in fact also dependent on the installation options on site. There are several options for financing the purchase of the windmill for both private and business. 

You can finance your windmill under your mortgage, making the interest tax deductible. The tax authority sees this measure as an improvement in your own home. Your bank will be glad to participate.

Is it possible to assemble the turbines yourself?

No, the installation is provided by a professional installation company selected by Airrush. The assembly price is going to be mentioned in the offer.