Met een Airrush Urban Windmill straal je duurzaamheid uit.

Nederland kan gezien worden als een koploper als het gaat om maatschappelijk duurzaam ondernemen (MVO). De maatschappij eist tegenwoordig dat niet alleen particulieren en overheid, maar ook bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen t.a.v. milieu, mensenrechten en andere relevante maatschappelijke problemen.

Merkreputatie, marktaandeel en winst zijn direct afhankelijk geworden van de duurzame activiteiten die door een bedrijf worden geïmplementeerd. NEN 26000 omschrijft in detail hoe MVO strategisch in de bedrijfsvoering kan worden toegepast.

Na en tijdens het implementatieproces wilt U natuurlijk ook uw activiteiten communiceren. U dient uw stakeholders te informeren dat U MVO belangrijk vindt en daarin ook actief investeert. Goede communicatie begint bij de juiste positionering van uw MVO activiteiten en deze af te stemmen op de diverse doelgroepen.

Denk hierbij aan een MVO- sectie in het jaarverslag voor de aandeelhouders, leveranciers en personeel en bijvoorbeeld aan advertenties om uw klanten te informeren. Daarnaast is het belangrijk om uw MVO prestatie duidelijk en krachtig te visualiseren, maar hoe pakt U dat aan?

Airrush Urban Windmill biedt U de oplossing.

Met de Airrush Urban Windmill op uw terrein geeft U een duidelijk signaal aan alle stakeholders dat Uw bedrijf duurzaamheid serieus neemt. Met een Airrush Urban Windmill op uw dak, natuurlijk in uw corporate kleuren en logo, communiceert U duurzaamheid. Dit statement kan zowel letterlijk als figuurlijk niet over het hoofd gezien worden en maakt de boodschap dus zeer duidelijk aan uw publiek.

Sterker nog, als tegenprestatie levert plaatsing van de Airrush Urban Windmill U gratis publiciteit op en gratis energie. Samenvattend, de Airrush Urban Windmill brengt u de volgende voordelen:

  • Verbeterde merkreputatie
  • Verbeterde concurrentie positie
  • Verantwoord ondernemen middels decentrale energie-opwekking


With a Airrush Windmill you communicate sustainability.

Society today demands that not only individuals and the government, but also companies take their social responsibility in environment, human rights and other relevant subjects.

Brand reputation, market share and profitability are directly dependent on the sustainable activities implemented by a company. ISO 26000 describes in detail how CSR can be applied in business strategy.

During and after the implementation process, you want to communicate your activities. You should inform your stakeholders that you care about CSR and that you are also actively investing. Good communication starts with the correct positioning of your CSR activities and to align them with your target audiences.

Think of a CSR section in the annual report to shareholders, suppliers and staff, and for example, ads to inform your customers. It is also important to visualize your CSR performance clearly and effectively, but how do you that?

Airrush has the solution. 

An Airrush Urban Windmill on your roof provides you with a clear signal to all stakeholders that your company takes sustainability seriously. With a Airrush Urban Windmill on your roof, in corporate colors and logo, you communicate sustainability. This statement is both literally and figuratively not to be overlooked and thus makes the message very clearly to your audience.

Moreover, in return of the placement of a Airrush Urban Windmill, you will be provided with Free Publicity and free energy.

To summarize, the Airrush Urban Windmill brings you the following advantages:

  • Improved brand image 
  • Improved competitive position 
  • Corporate responsibility by means of decentralized power generation